Verejnosť > Informácie pre verejnosť > Otázky a odpovede
Collapse/Expand
1.

Čo sa deje s vozidlom, ktoré neprejde úspešne kontrolou originality?

Ak technici na pracovisku KO zistia stopy neoprávneného vonkajšieho zásahu do identifikátorov vozidla, na vozidlo nie je nalepená kontrolná nálepka a je vystavený Odborný posudok s hodnotením „nespôsobilé“, pričom sa do výsledku KO zaznamenajú aj ďalšie nedostatky (napr. chýba výrobný štítok, nezrovnalosť v dokladoch, nečitateľné VIN,...).

Zistenú skutočnosť musia oznámiť Policajnému zboru, pretože existuje dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu (§ 220 Trestného zákona, Falšovanie a pozmeňovanie identifikačných údajov motorového vozidla). Polícia vozidlo zaistí, podrobí kriminalistickej expertíze – metalografickej skúške, ktorá pomocou odstránenia povlakovej vrstvy, brúsenia a leptania overí zistené skutočnosti.

Pokiaľ sa potvrdí manipulácia a podozrenie zo spáchania trestného činu, zisťuje sa ďalej pôvodná identita vozidla.

Ak sa podarí vozidlo identifikovať, overuje sa jeho výskyt v pátraní. Ak sa vozidlo vyskytuje v pátraní a je možné ho vrátiť (napr. nie je poskladané z niekoľkých vozidiel, pôvodný majiteľ je známy,...), vracia sa pôvodnému majiteľovi.

Ak sa v pátraní nevyskytuje a bola potvrdená neoprávnená manipulácia, vozidlo je po zabezpečení dôkazného materiálu vrátené ako nespôsobilépre premávku na pozemných komunikáciách, je mu odobraté osvedčenie o evidencii a tabuľky s evidenčným číslom a vozidlo je vyradené z evidencie vozidiel.

Ak sa ale pozmeňovanie a falšovanie identifikačných údajov nepotvrdí, vozidlo je vrátené. Pretože nie je dovolené prepisovanie výsledku KO v pôvodnom Odbornom posudku, na vydanie nového Odborného posudku s hodnotením „spôsobilé“ je potrebné absolvovať opakovanú KO.

Opakovaná kontrola originality

Počas nej sa overí zhodnosť vozidla s vozidlom na predchádzajúcej KO, zistí sa stav vozidla, či na vozidle nedošlo od poslednej kontrole k relevantným zmenám, skontroluje sa neporušenosť a úplnosť kontrolných ochranných nálepiek, vykonajú sa ďalšie úkony v súlade s metodikou KO a všetky namerané a zistené údaje sa zaznamenajú do AISKO (automatizovaného informačného systému KO).

Ak sa počas skrátenej KO nezistí nesúlad, na vozidlo je nalepená kontrolná nálepka a je vystavený nový Odborný posudok s hodnotením „spôsobilé“.

Ak sa počas skrátenej KO zistí nesúlad, kontrolná nálepka sa nelepí a vystaví sa Odborný posudok s hodnotením „dočasne spôsobilé“.Po odstránení nedostatkov sa vozidlo môže opätovne pristaviť na skrátenú KO a pokiaľ kontrola potvrdí ich odstránenie, na vozidlo je nalepená kontrolná nálepka a je vystavený nový Odborný posudok s hodnotením „spôsobilé“.
Collapse/Expand
2.

Aké doklady je potrebné predložiť pri kontrole originality?

Doklady, ktoré je potrebné predložiť pri kontrole originality ustanovuje vyhláška MDV SR č. 139/2018 §36:

(1) Prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá na vykonanie kontroly originality okrem preukazu totožnosti aj tieto doklady, ak ide o

a) vozidlo prihlásené do evidencie vozidiel v Slovenskej republike,
1. osvedčenie o evidencii časť I a osvedčenie o evidencii časť II, ak je vydané, alebo doklad o nahlásení straty alebo odcudzenia osvedčenia vydaný orgánom Policajného zboru, alebo doklad o zadržaní osvedčenia vydaný orgánom Policajného zboru; v prípade dokladu o nahlásení straty alebo odcudzenia alebo dokladu o zadržaní osvedčenia o evidencii časti II predkladá sa tiež aktuálna kópia alebo náhrada osvedčenia o evidencii časti II opatrená odtlačkom pečiatky orgánu Policajného zboru,
2. doklad o nadobudnutí karosérie vozidla alebo rámu vozidla, ktorý sa predkladá pri výmene karosérie vozidla alebo rámu vozidla,
3. doklad o vykonaní hromadnej prestavby typu vozidla podľa § 34 ods. 11 písm. b) a c) zákona, ktorý sa predkladá, ak ide o vozidlo, na ktorom je vykonaná hromadná prestavba typu vozidla,
4. rozhodnutie o povolení prestavby jednotlivého vozidla, ktoré sa predkladá, ak ide o prestavbu jednotlivého vozidla,

b) jednotlivo dovezené vozidlo, ktoré je prihlásené do evidencie vozidiel,
1. doklad o nadobudnutí vozidla,
2. osvedčenie o evidencii z krajiny pôvodu alebo zo štátu, v ktorom je evidované, pri dvoch častiach osvedčenia o evidencii musia byť predložené obidve časti; ak osvedčenia sú v inom ako slovenskom jazyku alebo českom jazyku, predkladajú sa s úradným prekladom do štátneho jazyka, pričom pri harmonizovanom osvedčení o evidencii vydanom v členskom štáte sa úradne prekladajú len časti, ktoré nepodliehajú harmonizácii,
3. doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v štáte, v ktorom je evidované, spolu s úradným prekladom do štátneho jazyka, ak doklad o vyradení je v inom ako slovenskom jazyku alebo českom jazyku; predkladá sa, len ak sa taký doklad v štáte vývozu vydáva,
4. doklad o prepustení vozidla do voľného obehu, ktorý sa predkladá, ak ide o vozidlo dovezené z tretieho štátu alebo zo zmluvného štátu,

c) jednotlivo dovezené vozidlo, ktoré nie je prihlásené do evidencie vozidiel a má vydané technické osvedčenie vozidla,
1. doklad o nadobudnutí vozidla,
2. technické osvedčenie vozidla spolu s úradným prekladom do štátneho jazyka, ak osvedčenie je v inom ako slovenskom jazyku alebo českom jazyku,
3. doklad o prepustení vozidla do voľného obehu, ktorý sa predkladá, ak ide o vozidlo dovezené z tretieho štátu alebo zo zmluvného štátu,

d) jednotlivo dovezené vozidlo, ktoré nie je prihlásené do evidencie vozidiel,
1. doklad o nadobudnutí vozidla,
2. vyhlásenie žiadateľa, že vozidlo nie je prihlásené do evidencie vozidiel v inom štáte,
3. osvedčenie o zhode COC, ak má vozidlo udelené typové schválenie EÚ alebo
4. originál alebo kópiu vnútroštátneho osvedčenia o zhode vozidla potvrdzujúceho zhodu vozidla s vnútroštátnymi požiadavkami členského štátu alebo zmluvného štátu alebo
5. návrh na spracovanie základného technického opisu vozidla vydaný technickou službou overovania alebo doklad vydaný výrobcom alebo zástupcom výrobcu, z ktorého vyplýva, že tento typ vozidla má v Slovenskej republike platný základný technický opis vozidla; predkladá sa, ak vozidlo nemalo udelené typové schválenie EÚ alebo vozidlo nemalo udelené typové schválenie vozidla alebo vozidlo nemalo udelené schválenie jednotlivého vozidla udelené v členskom štáte alebo zmluvnom štáte Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie,

e) vozidlo vyradené z evidencie vozidiel pred opätovným schválením na prevádzku v cestnej premávke podľa§ 30 zákona,
1. osvedčenie o evidencii časť II, ak je vydané, alebo doklad o nahlásení straty alebo odcudzenia osvedčenia vydaný orgánom Policajného zboru, alebo doklad o zadržaní osvedčenia vydaný orgánom Policajného zboru; v prípade dokladu o nahlásení straty alebo odcudzenia alebo dokladu o zadržaní osvedčenia o evidencii časti II predkladá sa tiež aktuálna kópia alebo náhrada osvedčenia o evidencii časti II opatrená odtlačkom pečiatky orgánu Policajného zboru,
2. doklad orgánu Policajného zboru o oznámení odcudzenia vozidla, ak ide o vozidlo vyradené z evidencie vozidiel z dôvodu jeho odcudzenia,
3. doklad orgánu Policajného zboru o vrátení vozidla, ak ide o vozidlo vyradené z evidencie vozidiel z dôvodu jeho odcudzenia,
4. doklad orgánu Policajného zboru o vyradení vozidla z evidencie vozidiel; doklad nie je potrebné predložiť, ak sú predložené pôvodné doklady vozidla alebo pôvodná tabuľka s evidenčným číslom, ktoré preukazujú prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel v Slovenskej republike,

f) dodatočne schvaľované vozidlo podľa§ 31 zákona,
1. doklad o nadobudnutí vozidla,
2. doklad vozidla z osobitnej evidencie vozidiel vydaný príslušným orgánom podľa§ 1 ods. 5zákona,
3. doklad o vyradení vozidla z osobitnej evidencie vozidiel vydaný príslušným orgánom podľa§ 1 ods. 5 zákona,

g) vozidlo, ktoré nepodliehalo prihláseniu do evidencie vozidiel, technické osvedčenie vozidla alebo doklad o nahlásení straty alebo odcudzenia technického osvedčenia vozidla vydaný orgánom Policajného zboru,

h) vozidlo, ktoré nie je prihlásené do evidencie vozidiel a nie je jednotlivo dovezené,
1. doklad o nadobudnutí vozidla,
2. osvedčenie o evidencii časť II, ak je vystavené alebo vydané, alebo doklad o nahlásení straty alebo odcudzenia osvedčenia vydaný orgánom Policajného zboru, alebo doklad o zadržaní osvedčenia vydaný orgánom Policajného zboru,
3. osvedčenie o zhode COC, ak má vozidlo udelené typové schválenie EÚ.

(2) Pri kontrole originality vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby sa okrem dokladov podľa odseku 1 predkladá aj potvrdenie o vykonanej dezinfekcii vozidla vykonanej pred vykonaním kontroly originality.
Collapse/Expand
3.

Akceptuje sa pre KO notársky overená kópia dokladov v prípade straty alebo odcudzenia originálov?

Notárske overenie potvrdzuje zhodnosť obsahu kópie dokladu s originálom. Nepotvrdzuje pravosť originálneho dokladu, pretože notár neoveruje pravosť krycích ochranných prvkov originálneho dokladu, ktoré sa overujú pri kontrole originality. Kópia dokladu samozrejme žiadne originálne ochranné prvky z pôvodného dokladu neobsahuje, preto môže slúžiť len na získanie údajov, nie na kontrolu originality. Pre kontrolu originality sa striktne vyžaduje predloženie originálu dokladu zo štátu dovozu.
Collapse/Expand
4.

Môžem sa zdržiavať na kontrolnej linke počas kontroly originality?

Počas kontroly originality sa môže prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla zdržiavať len v priestoroch určených pre zákazníka.
Collapse/Expand
5.

Čo ak je predávané vozidlo označené kontrolnou nálepkou o kontrole originality. Musí ju podstúpiť znova?

Na vozidle môže byť zmenená identita bezprostredne po kontrole originality. Dokonca „dvojča“ kontrolovaného vozidla už môže byť pripravené niekde v garáži a po získaní odborného posudku s kladným výsledkom, Vám môže byť ešte v deň kontroly predané zmanipulované vozidlo. Kontrola originality má za cieľ eliminovať podvodné obchodné praktiky s vozidlami, ktoré sa odohrávajú pri dovozoch alebo pri zmenách držby, preto je vozidlo po KO označené ochrannými prvkami, ktoré riziko zámeny podstatne sťažujú.

Dátum na kontrolnej nálepke za predným oknom vozidla nevyjadruje „platnosť do“, ako je to v prípade technických a emisných kontrol, ale vyjadruje, kedy vozidlo absolvovalo KO. Do vyžadovania odborných posudkov o kontrole originality pred zmenou držby na dopravných inšpektorátoch nie je povinnosťou s vozidlom absolvovať KO znovu. Napriek tomu odporúčame záujemcom o kúpu jazdeného vozidla vyžadovať absolvovanie KO od predávajúceho pred prevzatím vozidla. Ak je to čo len trochu možné, odporúčame kupujúcemu zúčastniť sa osobne záveru kontroly originality v čase vystavenia Odborného posudku s výsledkom kontroly a prevziať si vozidlo priamo z kontrolnej linky.

Vyvaruje sa tak možnej manipulácii, ktorá mohla byť vykonaná následne po KO. Nálepky, odborný posudok, ako aj samotný výsledok KO možno overiť tu.
Collapse/Expand
6.

Podliehajú kontrole originality aj nové vozidlá?

O kontrole nových vozidiel zakúpených na Slovensku sa zatiaľ neuvažuje napriek tomu, že Polícia SR má poznatky o manipulácii aj s novými vozidlami. Nové vozidlo je tiež možné doviezť zo zahraničia, kde je jeho pôvod ťažšie zistiteľný. Ak je predmetom jednotlivého dovozu nové vozidlo, postupuje sa takto.

Do rizikovej skupiny patria aj tzv. „predvádzacie vozidlá“, ktoré sú z pohľadu evidenčného tiež nové. Desiatky prípadov ich zneužitia svedčia o tom, že „nové“ nemusí znamenať „nezmanipulované“.

V zmysle platnej legislatívy je novým vozidlom aj vozidlo, u ktorého odo dňa dátumu jeho prvého prihlásenia do evidencie vozidiel uplynulo menej ako šesť mesiacov alebo ktoré najazdilo menej ako 6 000 km.
Collapse/Expand
7.

Kto kontroluje činnosť pracovísk kontroly originality?

Kontrolný mechanizmus je ustanovený zákonom č. 106/2018 Z.z.. Pracoviská kontroly originality môžu kontrolovať oprávnení pracovníci orgánov štátneho odborného dozoru ministerstva dopravy, okresných úradov v sídle kraja a okresných úradov a pracovníci Technickej služby kontroly originality.
Collapse/Expand
8.

Čo je výsledkom kontroly originality?

Výsledkom KO je stanovenie, či vozidlo je spôsobilé, dočasne spôsobilé alebo nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách. Výsledok sa vyznačuje v Odbornom posudku o kontrole originality. Priebeh kontroly ako aj jej výsledok sa zaznamenáva on-line do centrálneho Automatizovaného systému kontroly originality - AISKO. Verejnosť si môže overiť výsledok KO priamo tu.
Collapse/Expand
9.

Sú vozidlá, ktoré kontrolou prešli úspešne, nejako označené?

Vozidlá sú pri prvej kontrole originality označené kontrolnými bezpečnostnými nálepkami. Tie zostávajú na vozidle bez zmeny. V prípade výmeny označeného dielu, napr. z dôvodu havárie, sa pri následnej KO chýbajúce bezpečnostné nálepky doplnia.
Collapse/Expand
10.

Je pravdou, že kontrola originality rieši problém s exekučnými blokáciami?

Áno.
Na Slovensku v ostatných rokoch vzrástol počet exekúcií. Pri nižších dlžných sumách siahajú exekútori najmä na peniaze v banke alebo na časť mzdy či dôchodku. Ak je výška vymáhanej hodnoty vyššia môžete ľahko prísť aj o vozidlo. V takomto prípade exekútor „zablokuje“ auto v evidencii vozidiel, aby ho nemohol majiteľ preregistrovať. Ku kúpe automobilu však dochádza ešte pred prepisom a problémom bolo, že kupujúci si stav vozidla v evidencii nemal ako overiť. Nejeden kupujúci tak až na dopravnom inšpektoráte zistil, že naletel.

Čoraz častejšie sa vyskytli aj prípady, kedy síce k prepisu došlo, ale vozidlo bolo s odstupom času aj tak exekútorom zabavené. Bolo to spôsobené tým, že exekučné prírazy boli doručované policajtom v papierovej forme a následne zaznamenané do evidencie vozidiel. Práve toto oneskorenie využívali podvodníci na to, aby čo najrýchlejšie speňažili vozidlo, ktoré spadá pod exekúciu. Nešťastní kupujúci tak prišli nielen o auto, ale aj o peniaze, za ktoré ho kúpili.

S cieľom eliminovať negatívne skutočnosti doterajšieho stavu začala Slovenská komora exekútorov v októbri 2011 využívať informačný systém, ktorý umožňuje exekútorom zapisovať exekučné blokácie priamo on-line do evidencie vozidiel. Zamedzí sa tak podvodom, ktoré zneužívali oneskorenie zápisov. Aby si záujemca mohol ešte pred kúpou overiť, či nie je na konkrétne vozidlo vedená exekúcia, stalo sa overenie exekučnej blokácie neoddeliteľnou súčasťou kontroly originality vozidla a výsledok overenia je automaticky zapísaný aj do odborného posudku o kontrole originality vozidla. Pre širokú verejnosť je táto informácia dostupná bezplatne prostredníctvom funkcie overenia vozidla na www.ko.sk.
Collapse/Expand
11.

Ako je možné zistiť, či nie je vozidlo blokované exekútorom?

Informácia o exekučnej blokácii vozidla sa poskytuje v rámci kontroly originality. Vždy pred kúpou ojazdeného automobilu odporúčame aj z tohto dôvodu vykonať kontrolu originality vozidla na niektorom z pracovísk KO

Od 1. 1. 2013 možno o túto informáciu požiadať aj orgán Policajného zboru. Písomná žiadosť sa podáva orgánu Policajného zboru príslušnému podľa miesta pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby, ktorej sa informácia týka.
Collapse/Expand
12.

Skutočne sa dá cez QR kód overiť výsledok kontroly originality?

Výsledky z kontrol originality vozidiel a zistené relevantné skutočnosti vrátane fotodokumentácie je možné overiť si pomocou nálepky s QR kódom, ktorý je po načítaní v mobilných aplikáciách prepojený so stránkou www.ko.sk. Nálepka sa po kontrole originality lepí na zadné bočné okno vozidla. Záujemca získa informácie o kontrole originality daného vozidla priamo za pár sekúnd a nemusí ich vyhľadávať cez internet. Nepotrebuje si od predajcu zapisovať dlhé 17 miestne VIN číslo vozidla, ale stačí, ak si QR kód na nálepke nasníma cez mobilný telefón, napr. priamo v autobazári, kde si vozidlo vyhliadol. Kupujúci tak priamo na mieste zistí:
  • výsledok kontroly, teda či je vozidlo spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách
  • či nie je vozidlo v exekučnej blokácii v čase vykonania KO,
  • stav a priebeh najazdených kilometrov zaznamenaný na KO, TK a EK,
  • údaje o vozidle, vrátane roku výroby,
  • hrúbku povlakovej vrstvy na vozidle,
  • vybranú fotodokumentáciu z KO.
Collapse/Expand
13.

Ako sú chránené práva spotrebiteľov a na čo je dôležité si dať pozor pri kúpe ojazdených automobilov?

Je potrebné si uvedomiť, či spotrebiteľ naozaj uzatvára kúpnu zmluvu alebo iný typ zmluvy (najčastejšie tzv. leasing), kedy môže byť uplatnenie práv, bežných pri kúpnej zmluve (napr. právo zo zodpovednosti za vady) problematické. S kým uzatvára kúpnu zmluvu (či je predávajúci autobazár alebo súkromná osoba a autobazár je v tomto prípade len sprostredkovateľ). Akým legislatívnym predpisom sa kúpna zmluva riadi. Kúpna zmluva uzatvorená medzi občanom a podnikateľom na Slovensku sa riadi ustanoveniami OZ - spotrebiteľské zmluvy §§ 52 až 60 OZ, kúpna zmluva §§ 588 až 600 OZ, osobitné ustanovenia pri predaji tovaru v obchode §§ 612 až 627 OZ). Spotrebiteľom v niektorých prípadoch predávajúci ponúkajú predaj na základe zmluvy, uzatvorenej podľa Obchodného zákonníka. I keď aj v tomto prípade zmluvné podmienky sa nemôžu odchýliť od OZ v neprospech spotrebiteľa, pričom v sporných prípadoch platí výklad, ktorý je pre spotrebiteľa priaznivejší, spotrebiteľ si zvážiť, či v takomto prípade dokonale chápe, aké práva a povinnosti mu vznikajú z takto uzatvorenej zmluvy a navrhnúť uzatvoriť zmluvu na základe OZ, prípadne vyhľadať iný autobazár. Pri kúpe vozidla z inej krajiny si uvedomiť možné komplikácie pri vymáhaní svojich práv (iný legislatívny rámec, príslušnosť súdu).

Riadne si zdokumentovať informácie z ponuky predávajúceho o vlastnostiach ponúkaného automobilu (napr. pri ponuke cez internet, screenshoty z obrazovky).

Pri kúpe vozidla si najskôr riadne skontrolovať stav vozidla a preštudovať všetky doklady, ktoré predávajúci dáva na podpis kupujúcemu a až potom ich podpísať. Nepodpisovať ich bez riadneho preštudovania ani pod tlakom časovej tiesne (niekedy aj úmyselne vytvorenej predávajúcim), ani v prípade, ak by predávajúcemu vznikla možnosť niektorý z preštudovaných dokumentov zameniť.

V prípade použitých vecí / second hand, autobazár /platí v prvom rade zmluvná záručná doba, ktorá bola dojednaná medzi kupujúcim a predávajúcim. Občiansky zákonník v § 620 ods. 2 však súčasne ustanovuje minimálnu dobu u použitých vecí, ktorá nesmie byť kratšia ako 12 mesiacov. To znamená, že ak sa zmluvnou dojedná aj kratšia záručná doba ako 12 mesiacov, platí táto minimálna zákonná záručná doba. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením.

Reklamovať chyby / vady / auta, ktoré už nie je v záruke u výrobcu, možno len u predávajúceho, pretože spotrebiteľ je v občiansko-právnom vzťahu výlučne s predajcom a nie s výrobcom.

Zdroj: www.soi.sk
Verejnosť


Príloha k Výpisu z RPZV