Verejnosť > Informácie pre verejnosť > Zahraničné doklady pre JDV

Jednotlivo dovezené vozidlá evidované v inom štáte:

Ak daná krajina dovozu vydáva osvedčenie o evidencii časť I. a časť II., predložené musia byť vždy obidve časti, a to vždy originál. Nepripúšťa sa akákoľvek overená kópia.

Doklady majú vždy označenie ako časť I. a časť II.
U starších typoch nemeckých dokladov je to Technický preukaz a Osvedčenie o evidencii. Pokiaľ tieto označenia nemajú považuje sa za dostatočnú aj jedna časť dokladu.
Výnimku tvorí Španielsko - predkladá sa osvedčenie o evidencii bez označenia dielov. Je však potrebné predložiť aj technickú kartu.
Ďalšiu výnimku tvorí Taliansko, kde novšie typy dokladov osvedčenia o evidencii majú označenie časť I., avšak časť II. sa nevydáva, nahrádza ho doklad s názvom list vlastníctva.

Pokiaľ sú doklady označené ako časť I. a časť II., je potrebné si vždy v danej krajine vyžiadať obidva diely, a to aj vtedy ak vozidlo nie je dovážené po vlastnej osi, vtedy ak sa vystavujú nové doklady z dôvodu vydania prevozných- dočasných EČ, vtedy ak jeden z dokladov bol zadržaný z dôvodu nesplnenia zákonných podmienok prevádzky vozidla po verejných komunikáciách, atď....

Vždy je potrebné predložiť doklad o odhlásení vozidla z evidencie. Záznam o odhlásení býva vo väčšine prípadov vyznačený v osvedčení o evidencii vozidla. Pokiaľ nie je, musí byť predložený zvlášť doklad o odhlásení vozidla z evidencie, a to vždy originál, nepripúšťa sa akákoľvek overená kópia. Záznam o odhlásení vozidla nie je potrebné predložiť v prípade JDV z krajín:

 • Belgicko
 • Francúzsko
 • Dánsko
 • Švédsko
 • Švajčiarsko
 • Fínsko
 • Luxembursko
 • Poľsko
 • Írsko
 • Litva
 • Veľká Británia

Odhláška nie je potrebná v prípade JDV z členského štátu, ak majiteľ vozidla mení pobyt v rámci členských štátov, a teda vozidlo nepredáva len ho musí z dôvodu sťahovania preevidovať v inom členskom štáte.

Ďalšie potrebné informácie pre JDV sú v Metodickom pokyne Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na zabezpečenie jednotného postupu okresných úradov a poverených technických služieb overovania vozidiel v súvislosti s jednotlivo dovezenými vozidlami.

Verejnosť


Príloha k Výpisu z RPZV