+421 48 415 15 20 ko@ko.sk

ŠKOLENIA A SKÚŠKY

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE A TERMÍNY

Technická služba kontroly originality IRIS IDENT s.r.o. organizuje a zabezpečuje:

základné školenia na získanie osvedčenia technika kontroly originality*

doškoľovacie kurzy technikov kontroly originality na predĺženie platnosti osvedčenia technika kontroly originality*

priestory a zariadenia potrebné na vykonanie skúšok z odbornej spôsobilosti technikov kontroly originality

* v zmysle § 92 ods. 3 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon č. 106/2018 Z. z.”)

Základné školenie

na získanie osvedčenia technika
kontroly originality
Prihlasovanie

Osoby na školenie prihlasuje oprávnená osoba zaslaním originálu záväznej prihlášky na adresu:
IRIS IDENT s.r.o., Mládežnícka 36, P.O. BOX 42, 974 05 Banská Bystrica. Scan prihlášky môžete zaslať aj na email: ko@ko.sk.
K prihláške je potrebné doložiť: doklad o vzdelaní, životopis a výpis z registra trestov prihlasovanej osoby na nahliadnutie.

Požiadavky na účastníkov
  • odborná prax alebo rovnocenná praktická skúsenosť v oblasti vozidiel preukázaná dokladom o vzdelaní a životopisom
  • bezúhonnosť preukázaná výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace
  • dôveryhodnosť osoby potvrdená Technickou službou kontroly originality
  • spôsobilosť na právne úkony preukázaná predložením dokladu totožnosti
Rozsah

40 hodín teória
30 hodín praktická časť
10 hodín odborné konzultácie

Termín konania

Viď zverejnené aktuálne termíny

Miesto konania

IRIS IDENT s.r.o., Mládežnícka 36, Banská Bystrica (zobraziť na mape a naplánovať cestu)

Výstup

Potvrdenie o absolvovaní základného školenia

Doškoľovací kurz

technikov kontroly originality na predĺženie
platnosti osvedčenia technika kontroly originality
Prihlasovanie

Osoby na školenie prihlasuje oprávnená osoba zaslaním originálu záväznej prihlášky najneskôr 90 dní pred uplynutím platnosti osvedčenia prihlasovaného technika na adresu:
IRIS IDENT s.r.o., Mládežnícka 36, P.O. BOX 42, 974 05 Banská Bystrica. Scan prihlášky môžete zaslať aj na email: ko@ko.sk.

Požiadavky na účastníkov
  • disponovanie právoplatným osvedčením technika kontroly originality
Rozsah

20 hodín teória
20 hodín praktická časť
1 hodina odborné konzultácie

Termín konania

Viď zverejnené aktuálne termíny

Miesto konania

IRIS IDENT s.r.o., Mládežnícka 36, Banská Bystrica (zobraziť na mape a naplánovať cestu)

Výstup

Potvrdenie o absolvovaní doškoľovacieho kurzu

Skúšky

z odbornej spôsobilosti
technikov kontroly originality
Prihlasovanie

Osoby na skúšku prihlasuje oprávnená osoba najneskôr do troch mesiacov od ukončenia základného školenia alebo doškoľovacieho kurzu podaním záväznej prihlášky na adresu:
IRIS IDENT s.r.o., Mládežnícka 36, P.O. BOX 42, 974 05 Banská Bystrica. Scan prihlášky môžete zaslať aj na email: ko@ko.sk.

Požiadavky na účastníkov
  • úspešné absolvovanie základného školenia alebo doškoľovacieho kurzu technika kontroly
  • uhradenie správneho poplatku (kolok)
Rozsah

45 minút písomná časť pozostávajúca z písomného testu.

Praktická časť:
60 + 70 minút (základné školenie)
50 + 60 minút (doškoľovací kurz)
Pri praktickej časti skúšky skúšaná osoba vykoná kontrolu originality základnú v celom rozsahu kontrolných úkonov.

Termín a miesto konania

Termín a miesto určuje ministerstvo tak, aby sa skúška mohla vykonať spravidla do 30 dní odo dňa prihlásenia na skúšku. Po ich určení poverený pracovník technickej služby kontroly originality bezodkladne oznámi elektronickou poštou oprávnenej osobe termín a miesto konania skúšky. Viď zverejnené aktuálne termíny

Výstup

Zápisnica zo skúšky

V prípade, že potrebujete poradiť, kontaktujte
Ing. Jána Koiša

0903 743 771

kois@iris.sk

Technická služba kontroly originality zabezpečuje aj

Školenia pracovníkov pre administratívne úkony kontroly originality

Workshopy pre technikov kontroly originality

Termíny školení, skúšok a workshopov

Prihlášky na jednotlivé typy školení a skúšok nájdete v časti Dokumenty

NÁZOV ŠKOLENIA Dĺžka Termín (od - do)
Doškoľovací kurz technikov kontroly originality pre všetky kategórie vozidiel 41 hodín 11.11.2024 - 15.11.2024
Školenie pracovníkov pre administratívne úkony KO 16 hodín 12.09.2024 - 13.09.2024
Základné školenie technikov kontroly originality pre všetky kategórie vozidiel 80 hodín 09.09.2024 - 20.09.2024
Doškoľovací kurz technikov kontroly originality pre všetky kategórie vozidiel 41 hodín 20.05.2024 - 24.05.2024
Základné školenie a Doškoľovací kurz osôb vykonávajúcich odborný dozor 16 hodín 20.05.2024 - 21.05.2024
Základné školenie technikov kontroly originality pre všetky kategórie vozidiel 80 hodín 08.04.2024 - 19.04.2024
Základné školenie technikov kontroly originality pre všetky kategórie vozidiel 80 hodín 08.04.2024 - 26.04.2024
Školenie pracovníkov pre administratívne úkony KO 16 hodín 25.03.2024 - 25.03.2024
NÁZOV SKÚŠKY Termín
Skúšky z odbornej spôsobilosti na predĺženie platnosti osvedčenia technika KO 27.06.2024
Skúšky z odbornej spôsobilosti na predĺženie platnosti osvedčenia technika KO 17.06.2024
Skúšky z odbornej spôsobilosti na predĺženie platnosti osvedčenia technika KO 07.06.2024
Skúšky z odbornej spôsobilosti na predĺženie platnosti osvedčenia technika KO 06.06.2024
Skúšky z odbornej spôsobilosti na technika KO 29.05.2024
Skúšky z odbornej spôsobilosti na predĺženie platnosti osvedčenia technika KO 29.05.2024
Skúšky z odbornej spôsobilosti na technika KO 17.05.2024
Skúšky z odbornej spôsobilosti na technika KO 10.05.2024