+421 48 415 15 20 ko@ko.sk

ZRIADENIE PRACOVISKA

KONTROLY ORIGINALITY

Pracovisko kontroly originality

je špecializované pracovisko na vykonávanie kontroly originality vozidiel, umiestňovanie a upevňovanie náhradných identifikačných čísel vozidla VIN pridelených jednotlivému vozidlu, umiestňovanie a upevňovanie identifikačných čísel vozidla VIN jednotlivo vyrobených vozidiel.

Kontrola originality sa na pracovisku kontroly originality vykonáva na kontrolnej linke. Pracovisko kontroly originality je určené počtom jeho kontrolných liniek.

Kto môže podnikať v oblasti kontroly originality?

Podnikať v oblasti kontroly originality vozidiel môže len fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá na túto činnosť získala právoplatné oprávnenie*.

* § 84 ods. 1 písm. c) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ako zriadiť pracovisko kontroly originality a získať oprávnenie na výkon kontroly originality

Najprv je potrebné získať povolenie na zriadenie pracoviska kontroly originality (krok 1 a 2) a následne oprávnenie na vykonávanie kontroly originality (krok 3 až 9). Celý postup je vysvetlený a popísaný v nasledovných krokoch:

1

Žiadosť o povolenie na zriadenie pracoviska kontroly originality

Návrh na udelenie povolenia na zriadenie pracoviska kontroly originality sa podáva formou žiadosti na miestne príslušný okresný úrad, odbor dopravy a obsahuje náležitosti podľa § 16 vyhlášky 139/2018 Z. z. Podmienky na udelenie povolenia na zriadenie pracoviska kontroly originality podľa § 83 ods. 1 písm. c) zákona č. 106/2018 Z. z. sú: ... (zobraziť podrobnosti)

 • finančná spoľahlivosť na zriadenie pracoviska kontroly originality t.j. je schopnosť finančne zabezpečiť začatie a riadne vykonávanie činnosti pracoviska kontroly originality. Podmienka finančnej spoľahlivosti je splnená preukázaním čistého obchodného imania účtovnej jednotky najmenej vo výške 50 000 eur.

  Finančnú spoľahlivosť možno preukázať:
  a) základným imaním obchodnej spoločnosti zapísaným v obchodnom registri,
  b) účtovnou závierkou za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie overenou štatutárnym audítorom
  c) priebežnou účtovnou závierkou overenou štatutárnym audítorom alebo
  d) potvrdením o vinkulácii peňažných prostriedkov na účte v banke alebo pobočke zahraničnej banky na účel zabezpečenia a riadneho vykonávania činnosti pracoviska kontroly originality.

 • vlastníctvo alebo nájom pozemku, pozemku so stavbou alebo stavbu na požadovaný typ pracoviska kontroly originality, alebo vlastníctvo alebo na nájom uzatvorená zmluva o budúcej zmluve.

 • vypracovaný projektový zámer potrebný na zriadenie požadovaného typu pracoviska kontroly originality, ktorý obsahuje uvažované priestorové a technologické vybavenie pracoviska.
 • spôsobilosť žiadateľa na právne úkony v plnom rozsahu. Pri právnickej osobe sa spôsobilosť na právne úkony vzťahuje na osobu alebo osoby, ktoré sú jej štatutárnym orgánom.
 • žiadateľ nie je v konkurze alebo reštrukturalizácii, ak je podnikateľom. Splnenie tejto podmienky sa preukazuje čestným vyhlásením žiadateľa, že nie je v konkurze alebo reštrukturalizácii.
 • bezúhonnosť a dôveryhodnosť žiadateľa podľa § 167 ods. 3 až 7. zákona č, 106/2018 Z. z. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace. Dôveryhodnosť sa preukazuje potvrdeniami technickej služby kontroly originality o tom, že osobe nebolo zrušené oprávnenie, pričom za dôveryhodnú osobu sa považuje osoba, ktorej v posledných desiatich rokoch predo dňom podania návrhu nebolo zrušené oprávnenie na vykonávanie kontroly originality.
 • žiadateľ nie je personálne alebo majetkovo prepojený podľa § 168 ods. 2 zákona č. 106/2018 Z. z. Splnenie podmienky sa preukazuje čestným vyhlásením žiadateľa o plnení podmienky zákazu personálneho a majetkového prepojenia.
(skryť podrobnosti)
2

Udelené povolenie na zriadenie pracoviska kontroly originality

Povolenie na zriadenie pracoviska kontroly originality sa vydáva na obdobie 3 rokov, počas ktorých musí držiteľ povolenia získať oprávnenie na vykonávanie kontroly originality. Držiteľ povolenia je povinný počas platnosti povolenia každých šesť mesiacov informovať schvaľovací orgán o stave zriadenia pracoviska kontroly originality spolu s preukázaním svojich tvrdení, pričom schvaľovací orgán si môže tieto tvrdenia overiť. ... (zobraziť podrobnosti)

Schvaľovací orgán zruší povolenie ak držiteľ povolenia neplní oznamovaciu povinnosť alebo v lehote platnosti povolenia nie je schopný zriadiť pracovisko kontroly originality.

Ak držiteľ povolenia nepredloží do 18 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti povolenia schvaľovaciemu orgánu právoplatné stavebné povolenie potrebné na zriadenie pracoviska kontroly originality, platnosť povolenia zaniká uplynutím tejto lehoty. Schvaľovací orgán o tejto skutočnosti upovedomí držiteľa povolenia.

Schvaľovací orgán osobe, ktorej bolo zrušené povolenie alebo ktorej povolenie zaniklo, nevydá nové povolenie a jej prípadný návrh o nové povolenie zamietne.

(skryť podrobnosti)
3

Zabezpečenie priestorového a technologického vybavenia pracoviska kontroly originality

Držiteľ povolenia na zriadenie pracoviska kontroly originality musí: ... (zobraziť podrobnosti)

 • vlastniť alebo mať v nájme pozemok so stavbou alebo stavbu na požadovaný typ pracoviska kontroly originality, podľa § 17 vyhlášky 139/2018 Z. z.:

  1. Pracovisko kontroly originality musí pozostávať z priestorov:
   1. prijímacej kancelárie,
   2. čakárne pre návštevníkov,
   3. hygienických zariadení pre návštevníkov a zamestnancov,
   4. kontrolnej linky,
   5. prístupových komunikácií a vnútorných komunikácií a odstavných plôch.
  2. Priestor kontrolnej linky pracoviska kontroly originality musí mať vnútorné rozmery najmenej s rozmermi:
   1. dĺžka 12,3 m,
   2. šírka 4,7 m,
   3. výška 4,3 m a 5,8 m v mieste vozidlového zdviháka, ak je použitý,
   4. šírka brány 3,2 m,
   5. výška brány 4,1 m.
  3. Priestor kontrolnej linky stacionárneho pracoviska kontroly originality musí mať podlahu s bezprašným a ľahko udržovateľným povrchom na kontrolnej linke.
  4. Prístupové komunikácie a vnútorné komunikácie pracoviska kontroly originality vrátane odstavných plôch musia primerane spĺňať podmienky ustanovené v zákone č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
 • vlastniť alebo mať vo finančnom lízingu technologické vybavenie pracoviska kontroly originality. Podľa v § 18 ods. 1 vyhlášky 139/2018 Z. z. sú to zariadenia:

  1. počítač so softvérovým vybavením umožňujúcim prístup do celoštátneho informačného systému vedeného technickou službou a s aktuálnym softvérovým vybavením pre vykonávanie kontroly originality,
  2. pripojenie na internet so statickou verejnou IP adresou,
  3. počítačová tlačiareň,
  4. kopírovací stroj,
  5. skener,
  6. trezor na uloženie tlačív dokladov a pečiatok,
  7. zariadenie na overenie pravosti dokladov s aktuálnou databázou vzorov dokladov a ochranných prvkov,
  8. zariadenie na zisťovanie skrytých zvarových spojov s priamym záznamom zistených hodnôt do kontrolného počítača,
  9. súprava na skúšanie magnetickou práškovou metódou alebo magnetooptickou metódou,
  10. zariadenie na kontrolu skrytých miest v dutinách vozidiel,
  11. sada ručného náradia,
  12. mikrokamera s priamym záznamom do kontrolného počítača,
  13. mikroskop s priamym záznamom do kontrolného počítača,
  14. zariadenie na meranie hrúbky povlakovej vrstvy karosérie s priamym záznamom nameraných hodnôt do kontrolného počítača,
  15. zariadenie na analýzu zmien mikroštruktúry v kovovom materiáli magnetoinduktívnou metódou alebo pomocou vírivých prúdov s priamym záznamom zistených hodnôt do kontrolného počítača,
  16. čítačka palubnej diagnostiky OBD s aktuálnym softvérovým vybavením,
  17. prenosný detektor úniku plynu,
  18. stacionárne detektory úniku plynu,
  19. vozík na umiestnenie technologického zariadenia,
  20. kontrolná jama alebo celovozidlový zdvihák,
  21. digitálny fotoaparát.

  Ak má pracovisko kontroly originality jednu kontrolnú linku, musí byť vybavená dvoma zariadeniami podľa písm. a) a po jednom zariadení podľa písm. b) až u).

  Pracovisko kontroly originality môže mať najviac dve kontrolné linky. Ak má pracovisko kontroly originality dve kontrolné linky, musí byť vybavené tromi zariadeniami podľa odseku 1 písm. a) a každá z týchto liniek musí byť vybavená zariadeniami požadovanými podľa písm. b) až u) okrem zariadení podľa písm. b) až g), i) až k), p) a q); z týchto zariadení môže mať pracovisko kontroly originality po jednej položke.

(skryť podrobnosti)
4

Zamestnávať najmenej dvoch technikov kontroly originality

Pracovisko kontroly originality musí zamestnávať najmenej dvoch technikov kontroly originality ku dňu začatia činnosti. Technik kontroly originality je odborne spôsobilá osoba na vykonávanie kontroly originality, ktorú môže vykonávať po nadobudnutí právoplatnosti osvedčenia technika kontroly originality. Na získanie osvedčenia musí osoba spĺňať nasledovné podmienky § 90 ods. 3 písm. c) zákona 106/2018 Z. z.: ... (zobraziť podrobnosti)

 • má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • je bezúhonná a dôveryhodná podľa § 167 ods. 3 až 6 zákona č. 106/2018 Z. z. Na zistenie bezúhonnosti prostredníctvom technickej služby kontroly originality t.j. na vyžiadanie výpisu z registra trestov nie staršieho ako 3 mesiace sú potrebné údaje (meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu a podpis) a súhlas s ich spracovaním. Dôveryhodnosť sa preukazuje potvrdeniami technickej služby kontroly originality o tom, že osobe v posledných desiatich rokoch predo dňom podania návrhu nebolo zrušené osvedčenie technika technickej kontroly podľa § 91 ods. 5 písm. c) bodov 2, 3, 7 až 13 zákona č. 106/2018 Z. z.
 • je spoľahlivá podľa § 169 ods. 1 zákona č. 106/2018 Z. z.
  Spoľahlivosť posudzuje schvaľovací orgán, ktorý si na posúdenie spoľahlivosti vyžiada vyjadrenie orgánu Policajného zboru, ktorý je povinný dožiadaniu vyhovieť v lehote 30 dní od doručenia žiadosti.
 • disponuje znalosťami o vozidlách a preukázala odbornú prax alebo rovnocennú praktickú skúsenosť v oblasti vozidiel.
  Splnenie podmienky sa preukazuje dokladom (životopis, čestné prehlásenie), ktorý preukazuje odbornú prax alebo rovnocennú praktickú skúsenosť v oblasti vozidiel.
 • absolvovala základné školenie na získanie osvedčenia technika kontroly originality
  Splnenie podmienky sa preukazuje potvrdením o absolvovaní základného školenia na získanie osvedčenia technika kontroly originality
 • vyhovela pri skúške z odbornej spôsobilosti na vykonávanie kontroly originality,
  Splnenie podmienky sa preukazuje zápisnicou o skúške z odbornej spôsobilosti na vykonávanie kontroly originality nie staršou ako šesť mesiacov.
 • má uzavretú pracovnú zmluvu
  Splnenie podmienky sa preukazuje pracovnou zmluvou medzi technikom kontroly originality a oprávnenou osobou kontroly originality alebo osobou, ktorá je držiteľom povolenia na zriadenie pracoviska kontroly originality.
(skryť podrobnosti)
5

Žiadosť o počiatočné overenie plnenia podmienok na vykonávanie kontroly originality

Žiadosť o počiatočné overenie plnenia podmienok na vykonávanie kontroly originality podáva držiteľ povolenia na zriadenie pracoviska kontroly originality na technickú službu kontroly originality - IRIS IDENT s.r.o. Žiadosť podľa § 2 odsek 2 vyhlášky 139/2018 Z. z. obsahuje: ... (zobraziť podrobnosti)

 • identifikačné údaje žiadateľa podľa § 157 ods. 3 zákona 106/2018 Z. z.,
 • adresu pracoviska kontroly originality,
 • GPS súradnice pracoviska kontroly originality,
 • kópiu povolenia na zriadenie pracoviska kontroly originality,
 • kópiu situačného výkresu pracoviska kontroly originality vrátane prístupových komunikácií, odstavných plôch a parkovacích plôch,
 • kópiu výkresu budovy pracoviska kontroly originality so zakreslením jej jednotlivých priestorov,
 • zoznam použitých zariadení technologického vybavenia vrátane označenia typu a výrobného čísla použitého zariadenia,
 • preukázanie plnenia minimálnych požiadaviek na riadenie kvality, pričom plnenie minimálnych požiadaviek na riadenie kvality pracoviska kontroly originality sa preukazuje:
  1. zdokumentovaným postupom, ktorý
   1. zahŕňa kontrolu správnosti vystavovania dokladov o kontrole originality, pečiatkovania, podpisovania a potvrdenia o oboznámení prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla s výsledkom kontroly originality,
   2. určuje zodpovednosť jednotlivých zamestnancov,
   3. určuje dobrovoľné školenia jednotlivých zamestnancov s cieľom zvýšenia kvality,
   4. určuje postup vybavovania sťažností,
   5. určuje periodicitu vnútornej kontroly, určuje formu výstupu z vykonanej vnútornej kontroly,
   6. určuje postup na zabezpečenie bezpečnosti používania celoštátneho informačného systému alebo
  2. platným osvedčením o akreditácii vydaným Slovenskou národnou akreditačnou službou preukazujúcim splnenie požiadaviek na činnosť orgánov vykonávajúcich inšpekciu ako inšpekčný orgán typu „A“ podľa požiadaviek normy STN EN ISO/IEC 17020
  3. platným certifikátom preukazujúci zavedený systém riadenia a kvality výroby podľa technickej normy STN EN ISO 9001 alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami, ak tento systém zahŕňa požiadavky zdokumentovaného postupu uvedeného v písmene a).
(skryť podrobnosti)
6

Vykonanie počiatočného overenia plnenia podmienok na vykonávanie kontroly originality

Počiatočné overenie plnenia podmienok na vykonávanie kontroly originality (ďalej len „počiatočné overenie“) vykonáva technická služba kontroly originality - IRIS IDENT s.r.o. na základe doručenej kompletnej žiadosti o počiatočné overenie. Počiatočným overením v zmysle § 2 ods. 4 vyhlášky 139/2018 Z. z. ... (zobraziť podrobnosti)

 • platnosti povolenia na zriadenie pracoviska kontroly originality
 • priestorového vybavenia pracoviska kontroly originality
  1. Pracovisko kontroly originality musí pozostávať z priestorov:
   1. prijímacej kancelárie,
   2. čakárne pre návštevníkov,
   3. hygienických zariadení pre návštevníkov a zamestnancov,
   4. kontrolnej linky,
   5. prístupových komunikácií a vnútorných komunikácií a odstavných plôch.
  2. Priestor kontrolnej linky stacionárneho pracoviska kontroly originality musí mať podlahu s bezprašným a ľahko udržovateľným povrchom na kontrolnej linke.
  3. Prístupové komunikácie a vnútorné komunikácie pracoviska kontroly originality vrátane odstavných plôch musia primerane spĺňať podmienky ustanovené v § 2 ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
 • rozmerov pracoviska kontroly originality Priestor kontrolnej linky pracoviska kontroly originality musí mať vnútorné rozmery najmenej s rozmermi:
  1. dĺžka 12,3 m,
  2. šírka 4,7 m,
  3. výška 4,3 m a 5,8 m v mieste vozidlového zdviháka, ak je použitý,
  4. šírka brány 3,2 m,
  5. výška brány 4,1 m.
 • prítomnosti zariadení technologického vybavenia pracoviska kontroly originality
  1. Podľa v § 18 vyhlášky 139/2018 Z. z. technologické vybavenie tvoria tieto zariadenia:
   1. počítač so softvérovým vybavením umožňujúcim prístup do celoštátneho informačného systému vedeného technickou službou a s aktuálnym softvérovým vybavením pre vykonávanie kontroly originality,
   2. pripojenie na internet so statickou verejnou IP adresou,
   3. počítačová tlačiareň,
   4. kopírovací stroj,
   5. skener,
   6. trezor na uloženie tlačív dokladov a pečiatok,
   7. zariadenie na overenie pravosti dokladov s aktuálnou databázou vzorov dokladov a ochranných prvkov,
   8. zariadenie na zisťovanie skrytých zvarových spojov s priamym záznamom zistených hodnôt do kontrolného počítača,
   9. súprava na skúšanie magnetickou práškovou metódou alebo magnetooptickou metódou,
   10. zariadenie na kontrolu skrytých miest v dutinách vozidiel,
   11. sada ručného náradia,
   12. mikrokamera s priamym záznamom do kontrolného počítača,
   13. mikroskop s priamym záznamom do kontrolného počítača,
   14. zariadenie na meranie hrúbky povlakovej vrstvy karosérie s priamym záznamom nameraných hodnôt do kontrolného počítača,
   15. zariadenie na analýzu zmien mikroštruktúry v kovovom materiáli magnetoinduktívnou metódou alebo pomocou vírivých prúdov s priamym záznamom zistených hodnôt do kontrolného počítača,
   16. čítačka palubnej diagnostiky OBD s aktuálnym softvérovým vybavením,
   17. prenosný detektor úniku plynu,
   18. stacionárne detektory úniku plynu,
   19. vozík na umiestnenie technologického zariadenia,
   20. kontrolná jama alebo celovozidlový zdvihák,
   21. digitálny fotoaparát.
  2. Ak má pracovisko kontroly originality jednu kontrolnú linku, musí byť vybavená dvoma zariadeniami podľa odseku 1 písm. a) a po jednom zariadení podľa odseku 1 písm. b) až u).
  3. Pracovisko kontroly originality môže mať najviac dve kontrolné linky. Ak má pracovisko kontroly originality dve kontrolné linky, musí byť vybavené tromi zariadeniami podľa odseku 1 písm. a) a každá z týchto liniek musí byť vybavená zariadeniami požadovanými podľa odseku 1 písm. b) až u) okrem zariadení podľa odseku 1 písm. b) až g), i) až k), p) a q); z týchto zariadení môže mať pracovisko kontroly originality po jednej položke.
 • schválenia zariadení technologického vybavenia, ak schváleniu podliehajú,
 • funkčnosti zariadení technologického vybavenia

  V rámci overenia pracovníci inšpekčného orgánu technickej služby kontroly originality skontrolujú funkčnosť jednotlivých zariadení technologického vybavenia pracoviska kontroly vrátane ich nastavenia.

 • prenosu nameraných hodnôt do automatizovaného informačného systému kontrol originality s celoštátnou pôsobnosťou,

  Pracovníci inšpekčného orgánu technickej služby kontroly originality skontrolujú funkčnosť informačného systému kontrol originality s celoštátnou pôsobnosťou vrátane prenosu nameraných hodnôt.

 • plnenia minimálnych požiadaviek na riadenie kvality

  Plnenie minimálnych požiadaviek na riadenie kvality pracoviska kontroly originality sa preukazuje:

  1. zdokumentovaným postupom, ktorý
   1. zahŕňa kontrolu správnosti vystavovania dokladov o kontrole originality, pečiatkovania, podpisovania a potvrdenia o oboznámení prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla s výsledkom kontroly originality,
   2. určuje zodpovednosť jednotlivých zamestnancov,
   3. určuje dobrovoľné školenia jednotlivých zamestnancov s cieľom zvýšenia kvality,
   4. určuje postup vybavovania sťažností,
   5. určuje periodicitu vnútornej kontroly, určuje formu výstupu z vykonanej vnútornej kontroly,
   6. určuje postup na zabezpečenie bezpečnosti používania celoštátneho informačného systému alebo
  2. platným osvedčením o akreditácii vydaným Slovenskou národnou akreditačnou službou preukazujúcim splnenie požiadaviek na činnosť orgánov vykonávajúcich inšpekciu ako inšpekčný orgán typu „A“ podľa požiadaviek normy STN EN ISO/IEC 17020 Posudzovanie zhody. Požiadavky na činnosť rôznych typov orgánov vykonávajúcich inšpekciu (ISO/IEC 17020).

   Plnenie minimálnych požiadaviek na riadenie kvality pracoviska kontroly originality môže byť preukázané aj platným certifikátom preukazujúci zavedený systém riadenia a kvality výroby podľa normy STN EN ISO 9001 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky (ISO 9001) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami, ak tento systém zahŕňa vyššie uvedené požiadavky.

Výsledok počiatočného overenia sa uvedie v správe z počiatočného overenia, ktorú technická služba kontroly originality zasiela držiteľovi povolenia na zriadenie pracoviska kontroly originality spravidla do siedmich dní odo dňa vyhodnotenia plnenia podmienok.

Ak z celkového záveru správy z počiatočného overenia vyplýva, že podmienky na vykonávanie kontroly originality sú splnené, technická služba pridelí identifikačné číslo, pod ktorým je pracovisko kontroly originality evidované.

(skryť podrobnosti)
7

Certifikácia systému protikorupčného manažérstva podľa normy ISO 37001

Pracovisko kontroly originality musí mať zavedený systém protikorupčného manažérstva podľa normy ISO 37001 na vykonávanie kontrol originality, ktorý je certifikovaný akreditovaným certifikačným orgánom. Splnenie tejto podmienky sa preukazuje platným certifikátom ISO 37001. Zoznam akreditovaných certifikačných orgánov je zverejnený na stránkach Slovenskej národnej akreditačnej spoločnosti.

8

Zmluva o poskytovaní prístupu do celoštátneho informačného systému kontrol originality

Zmluva o poskytovaní prístupu do celoštátneho informačného systému kontrol originality uzatvára držiteľ povolenia na zriadenie pracoviska kontroly originality s technickou službou kontroly originality, Kontaktná osoba pre účely uzavretia zmluvy je Ing. Peter Deutscha, tel.: 0940 248 866, e-mail: peter.deutscha@iris.sk.

9

Návrh o udelenie oprávnenia na vykonávanie kontroly originality

Návrh na udelenie oprávnenia na vykonávanie kontroly originality sa podáva formou žiadosti na miestne príslušný okresný úrad, odbor dopravy a jeho obsah stanovuje § 20 vyhlášky 139/2018 Z. z.. Podmienky na udelenie oprávnenia na vykonávanie kontroly originality podľa § 84 ods. 1 písm. c) zákona č. 106/2018 Z. z. sú: ... (zobraziť podrobnosti)

 • platné povolenie na zriadenie pracoviska kontroly originality

  Splnenie podmienky sa preukazuje overenou kópiou platného povolenia na zriadenie pracoviska kontroly originality a výpisom z obdobného registra alebo živnostenského registra, ktorý je nie starší ako tri mesiace.

 • finančná spoľahlivosť na riadne vykonávanie činnosti pracoviska kontroly originality t.j. je schopnosť finančne zabezpečiť riadne vykonávanie činnosti pracoviska kontroly originality. Podmienka finančnej spoľahlivosti je splnená preukázaním čistého obchodného imania účtovnej jednotky najmenej vo výške 50 000 eur.

  Finančnú spoľahlivosť možno preukázať:

  1. základným imaním obchodnej spoločnosti zapísaným v obchodnom registri,
  2. účtovnou závierkou za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie overenou štatutárnym audítorom,
  3. priebežnou účtovnou závierkou overenou štatutárnym audítorom alebo
  4. potvrdením o vinkulácii peňažných prostriedkov na účte v banke alebo pobočke zahraničnej banky na účel zabezpečenia a riadneho vykonávania činnosti pracoviska kontroly originality.
 • vlastníctvo alebo nájom pozemku, pozemku so stavbou alebo stavbu na požadovaný typ pracoviska kontroly originality, ktoré spĺňa ustanovené podmienky

  Splnenie podmienky sa preukazuje kolaudačným rozhodnutím na stavbu, v ktorej sa nachádza pracovisko kontroly originality alebo nájomnou zmluvou s úradne osvedčenými podpismi na pozemok so stavbou alebo k stavbe pracoviska kontroly originality, ak navrhovateľ nie je vlastníkom tohto pozemku alebo stavby. Zároveň sa predkladajú údaje k pozemku so stavbou alebo stavbe pracoviska kontroly originality potrebné na vyhľadanie v katastri nehnuteľností.

 • uzavretá zmluva o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom kontroly originality
 • spôsobilosť žiadateľa na právne úkony v plnom rozsahu. Pri právnickej osobe sa spôsobilosť na právne úkony vzťahuje na osobu alebo osoby, ktoré sú jej štatutárnym orgánom.
 • žiadateľ nie je v konkurze alebo reštrukturalizácii, ak je podnikateľom. Splnenie tejto podmienky sa preukazuje čestným vyhlásením žiadateľa, že nie je v konkurze alebo reštrukturalizácii.
 • bezúhonnosť a dôveryhodnosť žiadateľa podľa § 167 ods. 3 až 7. zákona č, 106/2018 Z. z. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace. Dôveryhodnosť sa preukazuje potvrdeniami technickej služby kontroly originality o tom, že osobe nebolo zrušené oprávnenie, pričom za dôveryhodnú osobu sa považuje osoba, ktorej v posledných desiatich rokoch predo dňom podania návrhu nebolo zrušené oprávnenie na vykonávanie kontroly originality.
 • žiadateľ nie je personálne alebo majetkovo prepojený podľa § 168 ods. 2 zákona č. 106/2018 Z. z. Splnenie podmienky sa preukazuje čestným vyhlásením žiadateľa o plnení podmienky zákazu personálneho a majetkového prepojenia.
 • ku dňu začatia činnosti bude žiadateľ v pracovnom pomere zamestnávať najmenej dve fyzické osoby, ktoré sú odborne spôsobilé na vykonávanie kontroly originality

  Splnenie podmienky sa preukazuje pracovnými zmluvami zamestnancov ku dňu začatia činnosti.

 • žiadateľ je spoľahlivý podľa § 169 ods. 1 až 3 zákona č. 106/2018 Z. z.

  Spoľahlivosť posudzuje schvaľovací orgán, ktorý si na posúdenie spoľahlivosti vyžiada vyjadrenie orgánu Policajného zboru, ktorý je povinný dožiadaniu vyhovieť v lehote 30 dní od doručenia žiadosti.

 • záverom počiatočného overenia plnenia podmienok na vykonávanie kontroly originality bolo hodnotenie „spĺňa podmienky“

  Splnenie podmienky sa preukazuje správou z overenia plnenia podmienok na vykonávanie kontroly originality, ktorú vydala technická služba kontroly originality.

 • zavedený certifikovaný systém protikorupčného manažérstva na vykonávanie kontrol originality

  Splnenie podmienky sa preukazuje certifikátom preukazujúci zavedený systém manažérstva proti korupcii podľa požiadaviek normy “STN ISO 37001 Systémy manažérstva proti korupcii. Požiadavky s návodom na použitie.” Certifikát musí byť vydaný akreditovaným certifikačným orgánom, ktorý je posúdený Slovenskou národnou akreditačnou službou.

 • uzavretá platná zmluva s technickou službou kontroly originality o poskytovaní prístupu do celoštátneho informačného systému kontrol originality

  Splnenie podmienky sa preukazuje platnou zmluvou s technickou službou kontroly originality.

(skryť podrobnosti)

Udelené oprávnenia na vykonávanie kontroly originality

Schvaľovací orgán vyhovie návrhu a vydá oprávnenie, ak sú splnené všetky predpísané požiadavky podľa § 84 ods. 1 a 2 zákona č. 106/2018 Z. z. a ak návrh nebol zamietnutý podľa § 84 ods. 3 tohto zákona.

V prípade, že potrebujete poradiť, kontaktujte nás

048 415 15 20

ko@ko.sk