+421 48 415 15 20 ko@ko.sk

IRIS IDENT S.R.O.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI

IRIS IDENT s.r.o.

technická služba kontroly originality

Spoločnosť IRIS IDENT, s.r.o. od svojho vzniku v roku 2002 podporuje technické, informačné a legislatívne kroky na zníženie automobilovej kriminality a zvýšenie jej objasnenosti v SR a v krajinách EÚ. V rámci svojej činnosti sa zameriava najmä na problematiku identifikácie a kontroly originality vozidiel a ich dokladov.

Od nasadenia systému kontrol originality na Slovensku boli vďaka
kontrolám originality zachytené tisíce pozmenených vozidiel.

Hlavné činnosti spoločnosti IRIS IDENT s.r.o.

Na základe poverenia Ministerstva dopravy SR zabezpečuje činnosti súvisiace s vykonávaním kontroly originality.

zabezpečuje približne 100 000 fyzických kontrol vozidiel a dokladov ročne,

zabezpečuje vývoj a prevádzku informačného systému kontrol originality spolu so svojimi sesterskými firmami,

zabezpečuje vývoj a prevádzku Registra prevádzkových záznamov vozidiel,

vyškolí a doškolí ročne približne 100 technikov kontroly originality,

zostavila a pravidelne aktualizuje všetky metodické postupy výkonu kontroly originality na Slovensku,

vykonáva počiatočné, priebežné overovanie plnenia podmienok na vykonávanie kontroly originality a odborné dozory v zmysle akreditácie.

Povinnosti a oprávnenia technickej služby kontroly originality ustanovuje § 76 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Členstvo v organizáciách a pracovných skupinách

IAATI - International Association of Auto Theft Investigators

(Medzinárodná asociácia vyšetrovateľov krádeží motorových vozidiel)

VCI - Vehicle Crime Investigators Association

(Asociácia vyšetrovateľov autokriminality)

Medzinárodné pracovné skupiny pre moduly systému EUCARIS (European Car and Driving License Information System), ktoré sú zamerané na automobilovú oblasť

Pracovná skupina medzinárodného konzorcia MOBI (Mobility Open Blockchain Initiative)

Zároveň je členom aj ďalších národných profesijných organizácií a pracovných skupín.

Certifikácie a akreditácie

ISO 9001

Systém manažérstva kvality
podľa požiadaviek normy
STN EN ISO 9001:2016

Zobraziť certifikát

ISO/IEC 27001

Systém manažérstva informačnej
bezpečnosti podľa požiadaviek
normy STN EN ISO/IEC 27001:2014

Zobraziť certifikát

ISO/IEC 17020

Akreditovaný inšpekčný orgán
podľa požiadaviek normy
STN EN ISO/IEC 17020:2012

Zobraziť certifikát

Prijatím politík kvality sa vedenie spoločnosti zaviazalo dodržiavať zásady systémov manažérstva prostredníctvom všetkých svojich zamestnancov a zabezpečovať všetky potrebné zdroje na činnosť spoločnosti a na trvalé zlepšovanie procesov.

V prípade, že potrebujete poradiť, kontaktujte nás