Verejnosť > Informácie pre verejnosť > Základné informácie
Manipuláciou s vozidlami dochádza k neoprávneným zásahom nielen do identity vozidla, ale často aj do konštrukcie vozidla. Používaná je celá škála postupov, od jednoduchej zmeny VIN, sfalšovania dokladov alebo údajov v nich, cez výmenu dôležitých dielov, až po „poskladanie“ z rôznych nezriedka havarovaných vozidiel. Vznikajú vozidlá, ktoré sú nielen nespôsobilé na premávku z pohľadu neoprávnených zmien, ale aj nebezpečné z pohľadu konštrukčných zmien.

Kontrola originality (KO)

Ministerstvo dopravy a výstavby SR zákonom č. 725/2004 o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách (ďalej len „zákon“) zaviedlo technickú službu – kontrolu originality vozidiel. Zákon nadobudol účinnosť 1. marca 2005. 20. mája 2018 vstúpil do platnosti Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 106/2018 Z.z, ktorý nahradil zákon č. 725/2004 Z.z.

Spôsobilosť vozidla na premávku po pozemných komunikáciách

Zákon ustanovuje „technickú spôsobilosť“ vozidla a „spôsobilosť“ vozidla na premávku po pozemných komunikáciách. Vozidlo môže byť technicky spôsobilé, ale pokiaľ boli na ňom vykonané neoprávnené zásahy do identifikátorov, dokladov alebo konštrukcie, je pre prevádzku na pozemných komunikáciách nespôsobilé.

Účelom kontroly originality je overenie spôsobilosti vozidla pre premávku na pozemných komunikáciách, pretože v súlade s ustanoveniami zákona prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, na ktorom boli vykonané neoprávnené zmeny do identifikátorov vozidla, neoprávnené zásahy do konštrukcie vozidla (napr. rozrezané a poskladané z viacerých vozidiel) a do dokladov vozidla. Zároveň sa overuje výskyt údajov o vozidle a dokladoch v pátracích evidenciách a odhaľujú ďalšie neoprávnené alebo podvodné praktiky spojené s vozidlami. V zmysle § 220 Trestného zákona je pozmeňovanie identifikátorov vozidla trestným činom. Takému vozidlu budú príslušnými orgánmi odobraté tabuľky s evidenčným číslom, vozidlo bude vyradené z evidencie vozidiel. Odcudzené vozidlá budú vracané pôvodným majiteľom.

Výsledok kontroly originality je zaznamenaný do Odborného posudku o kontrole originality vozidla, do informačného systému KO a vyjadruje stav spôsobilosti vozidla pre premávku na pozemných komunikáciách. Výsledok je po bezplatnej registrácii prístupný na internete - overenie vozidla

Posilňuje sa kontrolný mechanizmus, ktorý preukázateľne eliminuje aj legalizáciu odcudzených a zmanipulovaných vozidiel, pri ktorých dochádza k zmene identifikátorov, zásahom do konštrukcie a falšovaniu dokladov.

Kontrolu originality vozidiel vykonávajú - oprávnené pracoviská kontroly originality a po vykonanej kontrole vydávajú Odborný posudok o KO.

Ktoré vozidlá podliehajú kontrole originality

Odborný posudok o kontrole originality sa vyžaduje v nasledovných prípadoch (zákon 106/2018 Z.z.):
 • jednotlivo dovezené zo zahraničia (vozidlá evidované) v plnom rozsahu,
 • na základe rozkazu alebo rozhodnutia schvaľovacieho orgánu
 • pri vydaní duplikátu technického osvedčenia vozidla z dôvodu jeho poškodenia, zničenia, straty alebo odcudzenia okrem vozidiel kategórie S, PN a výmenných nadstavieb
Odborný posudok o kontrole originality sa vyžaduje v nasledovných prípadoch (vyhláška 131/2018 Z.z k zákonu 106/2018 Z.z.):
 • pri podaní návrhu na jednotlivé uznanie typového schválenia EÚ jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu alebo zmluvného štátu, ak ide o nové vozidlo, ktoré nebolo prihlásené do evidencie vozidiel v členskom štáte
 • pri podaní návrhu na jednotlivé uznanie typového schválenia EÚ jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu alebo zmluvného štátu, ak ide o nové vozidlo, ktoré bolo prihlásené do evidencie vozidiel v členskom štáte, alebo ak ide o ojazdené vozidlo
 • pri podaní návrhu na jednotlivé uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu alebo zmluvného štátu, ak ide o nové vozidlo, ktoré nebolo prihlásené do evidencie vozidiel v členskom štáte
 • pri podaní návrhu na jednotlivé uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu alebo zmluvného štátu, ak ide o nové vozidlo, ktoré bolo prihlásené do evidencie vozidiel v členskom štáte, alebo ak ide o ojazdené vozidlo
 • pri podaní návrhu na jednotlivé schválenie EÚ jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu alebo zmluvného štátu
 • pri podaní návrhu na vnútroštátne jednotlivé schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu alebo zmluvného štátu
 • pri podaní návrhu na jednotlivé uznanie typového schválenia EÚ jednotlivo dovezeného vozidla z tretieho štátu
 • pri podaní návrhu na vnútroštátne jednotlivé schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z tretieho štátu
 • pri podaní návrhu na opätovné schválenie jednotlivého vozidla na prevádzku v cestnej premávke
 • pri podaní návrhu na dodatočné schválenie jednotlivého vozidla
 • pri podaní návrhu na vydanie nového osvedčenia o evidencii časti II alebo nového technického osvedčenia vozidla po vykonaní hromadnej prestavby; odborný posudok o kontrole originality nie je potrebný, ak ide o prestavbu montážou plynového zariadenia
 • pri podaní návrhu na schválenie prestavby jednotlivého vozidla po vykonaní prestavby; odborný posudok o kontrole originality nie je potrebný, ak ide o prestavbu montážou plynového zariadenia
 • pri podaní návrhu na zmenu údajov v osvedčení o evidencii časti II alebo v technickom osvedčení vozidla z dôvodu výmeny karosérie alebo rámu, po vykonaní výmeny karosérie alebo rámu
 • pri podaní návrhu na zmenu údajov v osvedčení o evidencii časti II alebo v technickom osvedčení vozidla z dôvodu výmeny motora, po vykonaní výmeny motora
 • pri podaní návrhu na pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN
 • pri podaní návrhu na vydanie osvedčenia o evidencii časti II, to neplatí pre vozidlá kategórie L1e vyrobené pred 1. januárom 2000
 • pri podaní návrhu na povolenie výnimky z technických požiadaviek pre vozidlá
Odborný posudok o kontrole originality sa vyžaduje v nasledovných prípadoch (zákon 8/2009 Z.z.):
 • pri oznámení trvalej zmeny farby vozidla v evidencii vozidiel
 • pri oznámení odhlásenia vozidla do cudziny v evidencii vozidiel
 • pri oznámení prevodu držby vozidla na inú osobu alebo zmeny vlastníckeho práva k vozidlu v evidencii vozidiel ak doterajší vlastník alebo osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, požiada orgán Policajného zboru o zrušenie tohto oznámenia, po 30 dňoch odo dňa vykonania tejto zmeny
 • pri oznámení prevodu držby vozidla na inú osobu alebo zmeny vlastníckeho práva k vozidlu v evidencii vozidiel, ak osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, požiada orgán Policajného zboru po 30 dňoch odo dňa, keď sa na ňu previedla držba vozidla, o zápis do dokladov vozidla
 • pri porovnaní údajov uvádzaných v osvedčení o evidencii časť II s údajmi priamo na vozidle, ak toto porovnanie nebude vykonané a na vykonanie požadovaného evidenčného úkonu žiadateľ predložil práve odborný posudok o kontrole originality

Technická služba kontroly originality

Technickou službou kontroly originality je osoba poverená typovým schvaľovacím orgánom ako nezávislá organizácia zabezpečujúca v mene typového schvaľovacieho orgánu činnosti súvisiace s vykonávaním kontroly originality podľa tohto zákona a vykonávacieho právneho predpisu podľa § 136 ods. 3 písm. i). MDV SR na základe výsledku výberového konania udelilo poverenie technickej službe kontroly originality vozidiel spoločnosti IRIS IDENT, s.r.o., Banská Bystrica.

Povinnosti Technickej služby kontroly originality vozidiel ustanovuje § 76 Zákon 106/2018 Z.z.

Sieť pracovísk kontroly originality (PKO)

Zriaďovatelia PKO, fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré chcú prevádzkovať PKO a vykonávať kontroly originality podľa § 83 citovaného zákona, sú povinné vopred písomne požiadať Okresný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie o povolenie na zriadenie pracoviska kontroly originality. Povolenie na zriadenie pracoviska kontroly originality udeľuje Okresný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, v ktorého územnom obvode bude PKO zriadené. V zmysle platného správneho poriadku má povolenie na zriadenie PKO platnosť 2 roky. Po zriadení pracoviska a splnení podmienok na udelenie oprávnenia na vykonávanie kontroly originality v zmysle § 84 citovaného zákona, udelí príslušný okresný úrad oprávnenie na vykonávanie kontroly originality. Od dátumu uvedeného v oprávnení môže oprávnené PKO vykonávať kontroly originality. V súčasnosti je aktívnych 100 pracovísk kontrol originality.

Technik kontroly originality

Fyzická osoba, ktorá chce vykonávať kontroly originality a spĺňa podmienky definované zákonom, môže ako technik kontroly originality vykonávať kontrolu originality vozidla až po udelení osvedčenia technika kontroly originality príslušným okresným úradom. Podmienky získania osvedčenia sú definované v zákone 106/2018 Z.z. (§ 90) a vo vyhláške 139/2018 (§ 24).
Verejnosť


Príloha k Výpisu z RPZV